SRDK Studio

Polityka prywatności

Wstęp

Szanowni Państwo, chcemy zapewnić, że bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych jest bardzo istotnym elementem każdego procesu w trakcie którego dokonujemy ich przewarzania. Zasady ochrony prywatności, które stosujemy oparte są o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które w dalszej części nazywać będziemy Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz w oparciu Ustawę Prawo Telekomunikacyjne.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest SRDK Studio Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293515, NIP 896-144-89-35.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możesz uzyskać z nim kontakt pisząc na adres email: iod@srdkstudio.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

W tabeli poniżej wskazano cele przetwarzania. W każdym przypadku Administrator dokłada starań, aby zakres przetwarzanych Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzani

Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania

Przesyłanie – na podstawie Twojej zgody –  informacji handlowych o produktach i usługach powiązanych z ofertą Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz poczta elektroniczna (e-mail)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres  pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

Wykorzystywanie – na podstawie Twojej zgody – telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. Przykładowo:  rozmowy z konsultantem, Twoim doradcą lub przedstawicielem Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres  pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

Analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach. Przykładowo: badań dotyczących Twojej oceny współpracy z Archicom Studio Projekt Sp. z o.o., jakości produktów i obsługi.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowaniu wiedzy o Klientach.

Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej jednak niż przez okres siedmiu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe –  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

Zawarcie i wykonywanie umowy, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, odbioru projektu i rozliczenia jego kosztów.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów), oraz dodatkowych sześciu miesięcy od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.

Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości.

Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień. Są to:

·        Partnerzy Administratora – firmy oferujące usługi i produkty towarzyszące dla usługi Administratora

·  Inne podmioty realizujące dla Administratora usługi: wsparcia sprzedaży, biurowe, księgowe, teleinformatyczne, budowlane.

·        Pomioty wspierające marketing produktów i usług administratora.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratora. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej.
 3. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.
 4. Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw.
 5. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
 6. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić pisemnie na adres korespondencyjny: SRDK Studio Projekt Sp. z o.o. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub pod adresem e-mail: iod@srdkstudio.pl.

Jakie inne prawa Ci przyslugują?

Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratorów.

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratorów:

 • potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
 • a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:

 • sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
 • uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.

Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.
Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.

3. Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.

Masz też możliwości żądania, aby Administrator poinformował innych Administratorów danych, którym przekazał Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych i kopie tych danych osobowych.
Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).
Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
Administrator Twoich danych osobowych są zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
 • przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 •  Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do przenoszenia danych
Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:

 • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
 • przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
 • jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
 • a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wycofać zgodę możesz pisemnie na adres korespondencyjny: SRDK Studio Projekt Sp. z o.o. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub pod adresem e-mail: iod@srdkstudio.pl.
 4. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować w celu realziacji wszytskich Twoich praw?

 1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
 2. pisemnie na adres korespondencyjny SRDK Studio Projekt Sp. z o.o. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub pod adresem e-mail: iod@srdkstudio.pl.
 3. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
 4. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 5. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail

Nasza strona umożliwia Państwu kontakt z nami za pomocą poczty e-mail.  Informacje dostarczone przez Państwa w ten sposób są zachowywane w celu opracowania Państwa zapytania oraz związanych z nim ewentualnych dalszych pytań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Prawo do zmian w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.